[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9969: Polish translation update of website-svn (website/trunk/pl)Author: bogdro
Date: 2007-04-16 12:33:46 -0400 (Mon, 16 Apr 2007)
New Revision: 9969

Modified:
  website/trunk/pl/donate.wml
Log:
Polish translation update of website-svn

Modified: website/trunk/pl/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/donate.wml	2007-04-16 16:28:06 UTC (rev 9968)
+++ website/trunk/pl/donate.wml	2007-04-16 16:33:46 UTC (rev 9969)
@@ -1,26 +1,39 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9889
+# Based-On-Revision: 9949
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Dary pieniÄÅne!" CHARSET="UTF-8"
 
 <div class="main-column">
 
-<h2>WspomÃÅ finansowo projekt Tor!</h2>
+<h2>WspomÃÅ finansowo Projekt Tor!</h2>
 <hr />
 
 <p>
-JeÅli uÅywasz Tor'a i chciaÅbyÅ pomÃc w jego utrzymaniu, rozwaÅ podarowanie pieniÄdzy
-na ten projekt.
+JeÅli uÅywasz Tor'a i chciaÅbyÅ pomÃc w utrzymaniu Projektu Tor, rozwaÅ
+podarowanie pieniÄdzy, bo pomÃc nam kontynuowaÄ naszÄ pracÄ.
 </p>
 
-<p>Od paÅdziernika 2005 EFF nie ma juÅ pieniÄdzy na utrzymanie projektu Tor.
-TwÃj dar pomoÅe Rogerowi i Nickowi skupiÄ siÄ na tworzeniu Tor'a i czynieniu go
-uÅytecznym, zamiast na poszukiwaniu nowych sponsorÃw i byciu rozpraszanym przez
-ich normalnÄ pracÄ. PomÃÅ nam utrzymywaÄ Tor'a w stanie <a
-href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding";>aktywnego
-rozwoju</a>!
+<p>Od grudnia 2006 r. Tor jest projektem badawczo-edukacyjnym
+non-profit wedÅug US 501[c][3]. Dotacje na Projekt Tor mogÄ zostaÄ odliczone
+od podatku dla obywateli USA, lub dla tych, ktÃre pÅacÄ podatki w krajach, ktÃre
+majÄ umowÄ z USA o wspÃlnym (wzajemnym) opodatkowaniu darowizn charytatywnych.
+
+<p>
+  Czeki oraz przekazy pocztowe i pieniÄÅne mogÄ mogÄ byÄ wysyÅane do:<br>
+  <blocktext>
+  The Tor Project<br>
+  56 Waterhouse Street #1<br>
+  Somerville, MA 02144 USA
+  </blocktext>
+  </p>
+
+  <p>
+  Z przyczyn wynikajÄcych z prawa w USA, proszÄ doÅÄczyÄ swoje nazwisko i adres
+  do darowizny. JeÅli planujesz daÄ nam duÅÄ darowiznÄ, powiedz nam,
+  czy Åyczysz sobie, abyÅmy podali ciebie na naszej stronie osÃb pomagajÄcych!
 </p>
+<p>MoÅemy teÅ akceptowaÄ darozwizny przez PayPal:</p>
 
 <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"; method="post">
  <p>
@@ -66,25 +79,16 @@
 </p>
 </form>
 
-<p>MoÅesz teÅ dokonaÄ odliczonej od podatku wpÅaty czekiem lub gotÃwkÄ na rzecz
-Electronic Frontier Foundation, ktÃra zgodziÅa siÄ przyjmowaÄ datki na projekt Tor.
-NaleÅy tylko napisaÄ "Tor donation" na czeku <i>i</i> na kopercie.
-EFF wyÅle potwierdzenie dla twojego zeznania podatkowego, jeÅli podasz swÃj adres.
-Za datki wysokoÅci 65 USD lub wiÄcej, EFF dorzuci <a
-href="http://tor.eff.org/tshirt.html";>jasnozielonÄ koszulkÄ Tor'a</a>,
-jeÅli o to poprosisz &mdash; pamiÄtaj tylko, aby podaÄ rozmiar (S/M/L/XL/XXL),
-rozmiar zapasowy, jeÅli twÃj pierwszy okaÅe siÄ niedostÄpny, oraz swÃj adres.
-Datki wysyÅajcie do:<br />
-EFF<br />
-Tor donation<br />
-454 Shotwell St.<br />
-San Francisco, CA 94110<br />
-</p>
-
 <p>WiÄksze dary sÄ oczywiÅcie bardziej pomocne. JeÅli wolisz inny sposÃb
 przekazania daru (jak na przykÅad przelew bankowy w stylu europejskim), <a
 href="mailto:donations@xxxxxxxxxxxxxx";>daj nam znaÄ</a>, a my znajdziemy jakieÅ
-rozwiÄzanie.
+rozwiÄzanie. Darowizny w wysokoÅci $65 lub wyÅszej kwalifikujÄ ciÄ do odbioru <a
+  href="http://tor.eff.org/tshirt.html";>jasnozielonej koszulki Tor</a>.
+  </p>
+
+  <p>PomÃÅ nam utrzymywaÄ Tor'a w stanie <a
+  href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding";>aktywnego
+  rozwoju</a>!
 </p>
 
  </div><!-- #main -->