[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r10033: Updated zh-cn translation. (in website/trunk: docs/zh-cn zh-cn)Author: hanru
Date: 2007-04-26 05:26:34 -0400 (Thu, 26 Apr 2007)
New Revision: 10033

Modified:
   website/trunk/docs/zh-cn/tor-doc-win32.wml
   website/trunk/zh-cn/download.wml
   website/trunk/zh-cn/volunteer.wml
Log:
Updated zh-cn translation.

Modified: website/trunk/docs/zh-cn/tor-doc-win32.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/zh-cn/tor-doc-win32.wml	2007-04-25 20:14:34 UTC (rev 10032)
+++ website/trunk/docs/zh-cn/tor-doc-win32.wml	2007-04-26 09:26:34 UTC (rev 10033)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8994
+# Based-On-Revision: 9912
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="MS Windows åèæå" CHARSET="UTF-8"
@@ -12,10 +12,9 @@
 <br />
 
 <p>
-<b>
-èæææåæäçæå MS Windows (98, 98SE, NT4, 2000, XP, Server) äèè Tor åæççåèæåã
-åæäæèèçæéååççåéïèèäåïïèéè<a href="<page docs/tor-doc-server>">éçæåå</a>æåã
-</b>
+<b>èæææåæäçæå MS Windowsï98ã98SEãNT4ã2000ãXPãServerïäèè Tor
+åæççåèæåãåæäæèèçæéååççåéïèèäåïïèéè<a
+href="<page docs/tor-doc-server>">éçæåå</a>æåã</b>
 </p>
 
 <hr />
@@ -23,32 +22,28 @@
 <h2><a class="anchor" href="#installing">çäæïäèååè Tor</a></h2>
 <br />
 
-<p>
-MS Windows çåèçåå <a href="<page index>">Tor</a>ï
-<a href="http://www.vidalia-project.net/";>Vidalia</a>ïTor çääååçæçéï
-å <a href="http://www.privoxy.org";>Privoxy</a>ïäç Web äçïæçåääèï
-åéåéçåèåäååäã
-<a href="<page download>">ääèééäèçåçææèçç Windows æçèäå</a>ã
+<p>MS Windows çåèçåå <a href="<page index>">Tor</a>ã<a
+href="http://www.vidalia-project.net/";>Vidalia</a>ïTor çääååçæçéïå
+<a href="http://www.privoxy.org";>Privoxy</a>ïäç Web äçïæçåääèï
+åéåéçåèåäååäã<a href="<page download>">ääèééäèçåçææèçç
+Windows æçèäå</a>ã
 </p>
 
-<p>
-åææçåäèæååäïäåää <a href="<page download-windows>">Windows äèéé</a>åçäè Torï
-çåèå<a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">åèåéç Privoxy</a>ã
+<p>åææçåäèæååäïäåää <a href="<page download-windows>">Windows
+äèéé</a>åçäè Torïçåèå<a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">åèåéç
+Privoxy</a>ã
 </p>
 
 <img alt="tor installer splash page"
 src="../img/screenshot-win32-installer-splash.png" />
 
-<p>
-åæäååèè TorïVidalia æ Privoxyï
-äåäååäæççåèæäåæääéèåèçèäã
+<p>åæäååèè TorïVidalia æ Privoxyïäåäååäæççåèæäåæääéèåèçèäã
 </p>
 
 <img alt="select components to install"
 src="../img/screenshot-win32-installer-components.png" />
 
-<p>
-åèçæåïäéæåèçèääèåèèã
+<p>åèçæåïäéæåèçèääèåèèã
 </p>
 
 <!--
@@ -63,15 +58,13 @@
 <h2><a class="anchor" href="#using">çäæïéçåççåäç Tor</a></h2>
 <br />
 
-<p>
-å Tor å Privoxy åèçæåïäéèéçäçåççåæäçåäã
+<p>å Tor å Privoxy åèçæåïäéèéçäçåççåæäçåäã
 çäææéç Web æèã
 </p>
 
-<p>
-åæääç Firefoxïèææäææèçïïåè
-<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/";>Torbutton æä</a>ï
-çåéæåå Firefoxïåèäçåï
+<p>åæääç Firefoxïèææäææèçïïæçèäååääåèä
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/";>Torbutton æä</a>ã
+åééæåå Firefoxïåèäçåï
 </p>
 
 <img alt="Torbutton plugin for Firefox"
@@ -80,35 +73,29 @@
 
 <br />
 
-<p>
-ï<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/";>æååä Torbutton</a>ã
-åæäæçåææåè Tor çèçæääç Firefoxï
-èéè<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress";>ååäåèçæäèè Tor ç FAQ æç</a>ã
-åæäéèäçé Firefox äåçåäæèåï
-äåå<a href="<page docs/tor-doc-web>">èåéçäçèç</a>ãï
+<p>ï<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/";>æååä Torbutton</a>ã
+åæäæçåææåè Tor çèçæääç Firefoxïèéè<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress";>å
+åäåèçæäèè Tor ç FAQ æç</a>ãåæäéèäçé Firefox äåçåäæèåï
+äéè<a href="<page docs/tor-doc-web>">èåéçäçèç</a>ãï
 </p>
 
-<p>
-äç Privoxy æ<strong>åèç</strong>ï
-åä<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS";>åçæäç SOCKS äçæïæèåäæéäç DNS èæ</a>ï
-èääçååäåã
+<p>äç Privoxy æ<strong>åèç</strong>ïåä<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS";>åçæäç
+SOCKS äçæïæèåäæéäç DNS èæ</a>ïèääçååäåã
 åæïPrivoxy äåé Web èæäåéçæååäéæ Doubleclick äççääåæçååççã
 </p>
 
-<p>
-èèåäææ HTTP äççåççåäç Torïååäæå Provixy ååïäåæ localhost çå 8118ïã
+<p>èèåäææ HTTP äççåççåäç Torïååäæå Provixy ååïäåæ localhost çå 8118ïã
 çæäç SOCKSïåæéèãJabberãIRC çïïååäçåççåçææå Torïlocalhost çå 9050ïï
-äæèéè<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS";>æ FAQ æç</a>ââäåæçèäååèæåéçã
-åäæäææ SOCKS ääææ HTTP çåççåïèèää
+äæèéè<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS";>æ
+FAQ æç</a>ââäåæçèäååèæåéçãåäæäææ SOCKS ääææ HTTP çåççåïèèää
 <a href="http://www.socks.permeo.com/Download/SocksCapDownload/index.asp";>SocksCap</a> æè
-<a href="http://www.freecap.ru/eng/";>FreeCap</a>ã
-ïFreeCap æèçèäïSocksCap äæãï
+<a href="http://www.freecap.ru/eng/";>FreeCap</a>ãïFreeCap æèçèäïSocksCap äæãï
 </p>
 
-<p>
-åä Tor åïTorifyïåäåççåçäæèæç
-<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>Torify
-HOWTO</a>ã
+<p>åä Tor åïTorifyïåäåççåçäæèæç <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>Torify HOWTO</a>ã
 </p>
 
 <hr />
@@ -116,35 +103,30 @@
 <h2><a class="anchor" href="#verify">çäæïçååååä</a></h2>
 <br />
 
-<p>
-ææ Privoxy å Vidalia æåèèã
-Privoxy çåææääèèæçèçåïäéæääåæâPâï
-Vidalia çääçèæèçåææç Tor æåèèï
-Tor äèèææääåæçèâXâççèæèåæã
-äåäéèåéååççæçä Vidalia çåæï
+<p>ææ Privoxy å Vidalia æåèèãPrivoxy çåææääèèæçèçåï
+äéæääåæâPâïVidalia çääçèæèçåææç Tor æåèèïTor äèèææ
+ääåæçèâXâççèæèåæãäåäéèåéååççæçä Vidalia çåæï
 äèåéæâååâæèâåæâæååæçæ Torïåäæçï
 </p>
 
 <img alt="Vidalia Tray Icon"
 src="../img/screenshot-win32-vidalia.png">
 
-<p>
-çåïäåèéèæèåæéèäç IP åååçåååäã
-çå <a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1";>Tor ææå</a>ççåæåèääåäç Torã
-ïåæèäççäçäï
-<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate";>æ FAQ æç</a>æåäæè Tor çæååèãï
+<p>çåïäåèéèæèåæéèäç IP åååçåååäã
+çå <a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1";>Tor ææå</a>çç
+åæåèääåäç Torãïåæèäççäçäï<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate";>æ FAQ
+æç</a>æåäæè Tor çæååèãï
 </p>
 
-<p>
-åæäçääéçåéåäçèçæèæååèåï
-äåèåèäæååççååæåçå 8118 å 9050 çèæã
-åæäçéçåéæååçèæïéäèåèåèåèæ TCP çå 80 å 443ï
+<p>åæäçääéçåéåäçèçæèæååèåïäåèåèäæååççååæåçå
+8118 å 9050 çèæãåæäçéçåéæååçèæïéäèåèåèåèæ TCP çå 80 å 443ï
 çåéè<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient";>æ FAQ æç</a>ã
 </p>
 
-<p>
-åæåèæçåï
-éåçç<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork";>æ FAQ æç</a>åæääççã
+<p>åæåèæçåïéåçç<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork";>æ FAQ
+æç</a>åæääççã
 </p>
 
 <hr />
@@ -152,28 +134,23 @@
 <h2><a class="anchor" href="#server">çåæïéçæåå</a></h2>
 <br />
 
-<p>
-Tor ççäéåæèäèçååèèãèèæååçäèåïTor çççéååèåã
+<p>Tor ççäéåæèäèçååèèãèèæååçäèåïTor çççéååèåã
 åæäçççèæéåèåèåæç 20KBïèèèäåæååäåå Torã
 æäæèåçæäå Tor æååçèèçåèæäïåæååçéçéåï
 ååååççäéåæçïäååäåæ IP ååçææã
 </p>
 
-<p>
-åäèçäçèåäååæèèæååäæä Tor çæçååã
-<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerAnonymity";>äèèçååäèååæåçäæ</a>ï
-åäççäçéèæççæèäççèèæääääéã
+<p>åäèçäçèåäååæèèæååäæä Tor çæçååã<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerAnonymity";>äèèç
+ååäèååæåçäæ</a>ïåäççäçéèæççæèäççèèæääääéã
 </p>
 
-<p>
-éèæèçç<a href="<page docs/tor-doc-server>">éçæåå</a>æåã
+<p>éèæèçç<a href="<page docs/tor-doc-server>">éçæåå</a>æåã
 </p>
 
 <hr />
 
-<p>
-åæäææèæææçåèïè<a href="<page contact>">åèæä</a>ã
-èèï
+<p>åæäææèæææçåèïè<a href="<page contact>">åèæä</a>ãèèï
 </p>
 
   </div><!-- #main -->

Modified: website/trunk/zh-cn/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-04-25 20:14:34 UTC (rev 10032)
+++ website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-04-26 09:26:34 UTC (rev 10033)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9872
+# Based-On-Revision: 10027
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="äè" CHARSET="UTF-8"
@@ -179,6 +179,7 @@
 <hr />
 
 <a id="ChangeLog"></a>
+<!--
 <a id="Testing"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Testing">æèçæ</a></h2>
 
@@ -255,62 +256,25 @@
 </p>
 
 <hr />
+-->
 
 <a id="Stable"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Stable">çåçæ</a></h2>
 
+<p>2007-04-23:
+Tor 0.1.2.13 çææ
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Apr-2007/msg00000.html";>
+ääéèçååææéçäæïäåæååçèåéæïæåçåæçæèïæåçååéåï
+æåçååææåæååçæåç DNS ææïäæååææäèèçåéååèéåï
+äååäåéççæåéèäæ</a>ãæçåäç Vidalia åçåä 0.0.11ã
+</p>
+
 <p>2006-12-14:
 Tor 0.1.1.26 äæä <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html";>
 äääéçéçæéçéèïæåéçä HttpProxyAuthenticator ééççæ</a>ã
 </p>
 
-<p>2006-11-04:
-Tor 0.1.1.25 äæä <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html";>
-æåççååæåæèæéçéèïæåäääæåçèåæå</a>ã
-</p>
-
-<p>2006-09-29:
-Tor 0.1.1.24 äæä <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html";>
-æåççååæåæèæéçääéè</a>ã
-</p>
-
-<p>2006-07-30:
-Tor 0.1.1.23 äæä <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html";>
-æåçæåååèææèæéçéèïæåççååææéçèåéèåääåæççäééè</a>ã
-åæçåæåæéåèåçã
-</p>
-
-<p>2006-07-05:
-Tor 0.1.1.22 äæä <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html";>
-æåååèææèåäåæççåäè</a>ã
-æåååèåçïççäçåæçéæçåæçäåääåçã
-æäèæçäæçç Vidaliaï0.0.7ã
-</p>
-
-<p>2006-06-10:
-Tor 0.1.1.21 äæä <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html";>
-çåæååèæçææéçåééïäèéå Tor æååã
-æäèåçä Windows èäåïæçä Vidalia 0.0.5ïæäæåäääæçæç
-Vidalia 0.0.5 ç OS X èäåïMac çæçäæäæåççéïïã
-æåïæäæåäå SUSE æå RPM èäåçææ</a>ã
-æääæååæääæåç Tor æåååèææèæéçéèã
-</p>
-
-<p>2006-05-23:
-Tor 0.1.1.20 çææ <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html";>
-äääèçååäæïåæååäæçèçèçïååäæçèçççåæåçéçåææï
-ääæççååèïèåèæèäååçäçåäåæçççåäæææï
-ääæçæåçåïääæçåä ascii çæååèïääåäæäåååä Tor ääçåççåï
-èæèåæåæåæèæéçæè</a>ã
-</p>
-
 <hr />
 
 <p>æåçèèéè<a href="<svnsandbox>ChangeLog">æææå</a>ã</p>

Modified: website/trunk/zh-cn/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/volunteer.wml	2007-04-25 20:14:34 UTC (rev 10032)
+++ website/trunk/zh-cn/volunteer.wml	2007-04-26 09:26:34 UTC (rev 10033)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9886
+# Based-On-Revision: 9921
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="åæè" CHARSET="UTF-8"
@@ -63,7 +63,7 @@
 <li>æäæäå<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms";>ä
 Tor æåçåèæçççå</a>çåéåèãååäæåäåäææççïèååæäæèååääççæã</li>
 <li>åååçéäææçèæåäèèãåæäæåèïèéè<a href="<page translation>">çèæå</a>ã
-æäèéèæäçæçæçæååèãæèåçåèçèââèè<a
+æäèéèæäçæçæçæèåçåèçèââèè<a
 href="<page translation-status>">çèçææå</a>ã</li>
 <li>Can somebody walk us through whether we want to go the
 <a href="http://www.cacert.org/";>cacert</a> route for our