[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] The public svn is now using httpsUpdate of /home/or/cvsroot/website/ru
In directory moria:/tmp/cvs-serv8114/ru

Modified Files:
	documentation.wml 
Log Message:
The public svn is now using https

Index: documentation.wml
===================================================================
RCS file: /home/or/cvsroot/website/ru/documentation.wml,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -p -d -r1.6 -r1.7
--- documentation.wml	10 Aug 2006 13:47:42 -0000	1.6
+++ documentation.wml	16 Aug 2006 22:03:13 -0000	1.7
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 1.16
+# Based-On-Revision: 1.17
 # Last-Translator: ygrekheretix at gmail
 
 #include "head.wmi" TITLE="äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ" CHARSET="KOI8-R"
@@ -120,14 +120,14 @@ href="http://freehaven.net/anonbib/topic
 <a id="Developers"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Developers">äÌÑ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ×</a></h2>
 <li><a href="<svnsandbox>">òÅÇÕÌÑÒÎÏ ÏÂÎÏ×ÌÑÅÍÙÊ SVN ÒÅÐÏÚÉÔÁÒÉÊ</a></li>
-<li><a href="http://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk";>ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ ÒÅÐÏÚÉÔÁÒÉÑ ÎÁÐÒÑÍÕÀ</a></li>
+<li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk";>ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÇÏ ÒÅÐÏÚÉÔÁÒÉÑ ÎÁÐÒÑÍÕÀ</a></li>
 <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=tor";>ViewCVS</a></li>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/cvs/";>ðÏÞÔÏ×ÁÑ ÒÁÓÓÙÌËÁ ÐÏ ËÏÍÍÉÔÁÍ</a></li>
 <li>áÎÏÎÉÍÎÙÊ ÄÏÓÔÕÐ Ë <a href="http://subversion.tigris.org/";>subversion</a>:
  <ul>
   <li>óÏÚÄÁÊÔÅ ÎÏ×ÙÊ ËÁÔÁÌÏÇ É ÓÄÅÌÁÊÔÅ ÅÇÏ ÔÅËÕÝÉÍ.</li>
-  <li><kbd>svn checkout http://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk</kbd></li>
-  <li>(þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÕÀ ×ÅÒÓÉÀ <kbd>svn checkout http://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd>)</li>
+  <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk</kbd></li>
+  <li>(þÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÒÁÚÒÁÂÁÔÙ×ÁÅÍÕÀ ×ÅÒÓÉÀ <kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd>)</li>
  </ul>
 </li>
 </ul>