[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r10042: Polish translation update of website-svn (website/trunk/pl)Author: bogdro
Date: 2007-04-28 05:38:28 -0400 (Sat, 28 Apr 2007)
New Revision: 10042

Modified:
  website/trunk/pl/download.wml
Log:
Polish translation update of website-svn

Modified: website/trunk/pl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download.wml	2007-04-27 21:33:21 UTC (rev 10041)
+++ website/trunk/pl/download.wml	2007-04-28 09:38:28 UTC (rev 10042)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9872
+# Based-On-Revision: 10027
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
@@ -199,7 +199,7 @@
 <hr />
 
 <a id="ChangeLog"></a>
-
+<!--
 <a id="Testing"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Testing">Wydania testowe</a></h2>
 
@@ -279,10 +279,20 @@
 </p>
 
 <hr />
-
+-->
 <a id="Stable"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Stable">Wydania stabilne</a></h2>
 
+<p>2007-04-23:
+  Tor 0.1.2.13 zawiera
+  <a href="http://archives.seul.org/or/announce/Apr-2007/msg00000.html";>
+  trochÄ powaÅnych poprawek anonimowoÅci, jak np. bezpieczniejszy wybÃr
+  ÅcieÅki; lepsza wydajnoÅÄ klienta; szybsze uruchamianie, lepsze
+  wykrywanie adresÃw, lepsza obsÅuga DNS w serwerach; ograniczanie zapisu
+  i czytania, by serwery byÅy Åatwiejsze w obsÅudze; oraz duÅÄ iloÅÄ innych
+  usprawnieÅ i poprawek bÅÄdÃw</a>. Paczki zawierajÄ Vidalia 0.0.11.
+  </p>
+
 <p>2006-12-14:
 Tor 0.1.1.26 naprawia <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html";>powaÅny bÅÄd
@@ -290,55 +300,6 @@
 w swojej konfiguracji</a>.
 </p>
 
-<p>2006-11-04:
- Tor 0.1.1.25 naprawia <a
- href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html";>trochÄ
- dalszych bÅÄdÃw powodujÄcych awariÄ oraz zwiÄzanych z wydajnoÅciÄ, jak rÃwnieÅ
- ucisza trochÄ "gÅoÅnych" lecz nieszkodliwych ostrzeÅeÅ w logach</a>.
- </p>
-
-<p>2006-09-29:
-Wydanie Tor'a 0.1.1.24 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html";>trochÄ
-kolejnych awarii i bÅÄdÃw w wydajnoÅci</a>.
-</p>
-
-<p>2006-07-30:
-Wydanie Tor'a 0.1.1.23 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html";>kolejne bÅÄdy
-w sprawdzaniu dostÄpnoÅci serwerÃw,
-parÄ awarii i waÅny bÅÄd w czÄÅci klienta</a>.
-Wszyscy powinni zaktualizowaÄ swoich klientÃw i serwery.
-</p>
-
-<p>2006-07-05:
-Wydanie Tor'a 0.1.1.22 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html";>testowanie
-dostÄpnoÅci serwerÃw i czÄÅciowe pobieranie katalogÃw</a>. NaleÅy zaktualizowaÄ
-serwery; te z klientÃw, ktÃre majÄ sÅabe poÅÄczenia, teÅ odczujÄ zysk.
-Paczki zawierajÄ teÅ nowÄ wersjÄ Vidalia: 0.0.7.
-</p>
-
-<p>2006-06-10:
-Wydanie Tor'a 0.1.1.21 naprawia <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html";>mniejsze
-problemy ze stabilnoÅciÄ i poprawnoÅciÄ protokoÅu, gÅÃwnie dla serwerÃw Tor'a.
-ZaktualizowaliÅmy takÅe paczkÄ dla Windows, by zawieraÅa Vidalia 0.0.5, oraz
-linkujemy do nowej wersji OS X z Vidalia 0.0.5 (nareszcie lepszy innterfejs
-dla uÅytkownikÃw Mac'Ãw!). Ponadto, dodaliÅmy paczki RPM w stylu SUSE</a>.
-CiÄgle szukamy kilku zgÅoszonych bÅÄdÃw w testowaniu dostÄpnoÅci serwerÃw.
-</p>
-
-<p>2006-05-23:
-Cechy Tor'a 0.1.1.20: <a
-href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html";>naprawa kilku
-powaÅnych bÅÄdÃw bezpieczeÅstwa, ÅÄcznie ze straÅnikami wejÅÄ by chroniÄ poczÄtek obwodu,
-enklawy wyjÅcia by chroniÄ koniec, i lepsza obsÅuga zapÃr ogniowych;
-nowy protokÃÅ katalogÃw, ktÃry polepsza wykorzystanie ÅÄcza i utrzymuje aktualnoÅÄ klientÃw;
-dwa nowe katalogi; nowy protokÃÅ kontroli Tor'a, oparty na ASCII, ktÃry pozwoli wszystkim
-Åatwo pisaÄ aplikacje "rozmawiajÄce" z Tor'em; wiele ulepszeÅ wydajnoÅci</a>.
-</p>
-
 <hr />
 
 <p>MoÅesz teÅ przeczytaÄ <a href="<svnsandbox>ChangeLog">ChangeLog</a>, by poznaÄ wiÄcej szczegÃÅÃw.</p>