[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r10043: Polish translation update of docs-svn (website/trunk/docs/pl)Author: bogdro
Date: 2007-04-28 05:40:22 -0400 (Sat, 28 Apr 2007)
New Revision: 10043

Modified:
  website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml
Log:
Polish translation update of docs-svn

Modified: website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml	2007-04-28 09:38:28 UTC (rev 10042)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml	2007-04-28 09:40:22 UTC (rev 10043)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9004
+# Based-On-Revision: 10009
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Instrukcja konfiguracji usÅug ukrytych" CHARSET="UTF-8"
@@ -12,7 +12,7 @@
 <hr />
 
 <p>Tor umoÅliwia klientom i serwerom oferowanie usÅug ukrytych. To znaczy,
- moÅesz mieÄ serwer WWW, SSH etc. bez podawaia swojego adresu IP uÅytkownikom.
+ moÅesz mieÄ serwer WWW, SSH etc. bez podawaia swojego IP uÅytkownikom.
 PoniewaÅ nie uÅywasz Åadnego adresu publicznego, moÅesz prowadziÄ
 usÅugÄ ukrytÄ zza zapory ogniowej.
 </p>
@@ -49,23 +49,70 @@
 danej chwili jest niedostÄpna). JeÅli prÃba od razu koÅczy siÄ bÅÄdem mÃwiÄcym, Åe
 nie moÅna znaleÅÄ serwera "6sxoyfb3h2nvok2d.onion", to znaczy, Åe nie skonfigurowaÅeÅ
 Tor'a i Privoxy poprawnie; zajrzyj do <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork";>tego
- wpisu w FAQ</a> po pomoc.
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork";>wpisu
+ "to nie dziaÅa" w FAQ</a> po pomoc.
 </p>
 
+
 <hr />
 <a id="one"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#one">Krok 1: Konfiguracja przykÅadowej usÅugi ukrytej</a></h2>
+<h2><a class="anchor" href="#one">Krok 1: Zainstaluj lokalnie serwer WWW</a></h2>
 <br />
 
-<p>W tym kroku skonfigurujesz usÅugÄ ukrytÄ, ktÃra bÄdzie wskazywaÄ na www.google.com.
- W ten sposÃb moÅemy siÄ upewniÄ, Åe to dziaÅa, zanim zaczniemy myÅleÄ o
- uruchomieniu lokalnego serwera WWW.
+<p>Teraz gdy juÅ masz dziaÅajÄce usÅugi ukryte w Torze, musisz uruchomiÄ
+ lokalnie serwer WWW. Uruchamianie serwera WWW jest skomplikowane,
+ wiÄc podamy tu tylko trochÄ podstawowych informacji. JeÅli utkniesz
+ lub bÄdziesz chciaÅ zrobiÄ coÅ wiÄcej, znajdÅ znajomego, ktÃry ci pomoÅe.
+ Zalecamy instalacjÄ nowego, oddzielnego serwera do usÅugi ukrytej, gdyÅ
+ nawet jeÅli juÅ masz jeden zainstalowany, moÅesz juÅ go uÅywaÄ (lub
+ pÃÅniej bÄdziesz chciaÅ go uÅywaÄ) do normalnego serwisu WWW.
 </p>
 
+<p>JeÅli jesteÅ na systemie Unix lub OS X i nie przeszkadza ci uÅywanie
+ linii poleceÅ, najlepszym sposobem jest instalacja <a
+ href="http://www.acme.com/software/thttpd/";>thttpd</a>. Po prostu
+ pobierz archiwum tar, rozpakuj je (utworzy siÄ osobny katalog) i uruchom
+ ./configure &amp;&amp; make. Potem wykonaj mkdir hidserv, cd hidserv,
+ i uruchom "../thttpd -p 5222 -h localhost". PowrÃcisz do wiersza poleceÅ,
+ a od tej pory masz uruchomiony serwer WWW na porcie 5222. MoÅesz umieÅciÄ
+ pliki dla serwera w katalogu hidserv.
+</p>
+
+<p>JeÅli uÅywasz systemu Windows, moÅesz wybraÄ serwer WWW <a
+ href="http://savant.sourceforge.net/";>Savant</a> lub <a
+ href="http://httpd.apache.org/";>Apache</a>,
+ konfigurujÄc go tak, by podÅÄczaÅ siÄ tylko do komputera, na ktÃrym jest
+ zainstalowany (localhost). PowinieneÅ teÅ jakoÅ sprawdziÄ na jakim porcie
+ nasÅuchuje, gdyÅ ta informacja przyda siÄ potem.
+</p>
+
+<p>(Powodem, dla ktÃrego serwer powinien dziaÅaÄ tylko lokalnie jest upewnienie
+ siÄ, Åe nie jest on dostÄpny z zewnÄtrz. JeÅli ktoÅ mÃgÅby siÄ do niego
+ poÅÄczyÄ bezpoÅrednio, mÃgÅby potwierdziÄ, Åe to twÃj komputer oferuje
+ tÄ ukrytÄ usÅugÄ.)
+</p>
+
+<p>Po ustawieniu serwera WWW, sprawdÅ, czy dziaÅa: otwÃrz przeglÄdarkÄ i
+ przejdÅ pod adres <a
+ href="http://localhost:5222/";>http://localhost:5222/</a>, gdzie 5222 jest numerem portu
+ wybranym wczeÅniej. Potem sprÃbuj
+ umieÅciÄ jakiÅ plik w gÅÃwnym katalogu HTML serwera i sprawdÅ, czy pokazuje
+ siÄ on, gdy ÅÄczysz siÄ ze swoim serwerem WWW.
+</p>
+
+
+<hr />
+<a id="two"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#two">Krok 2: Konfiguracja twojej usÅugi ukrytej</a></h2>
+<br />
+
+<p>Teraz musisz skonfigurowaÄ swojÄ usÅugÄ ukrytÄ, by wskazywaÅa na twÃj lokalny
+ serwer WWW.
+</p>
+
 <p>Najpierw otwÃrz swÃj plik torrc swoim ulubionym edytorem. (Przeczytaj <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc";>ten
- wpis FAQ</a>, by dowiedzieÄ siÄ, co to znaczy.) PrzejdÅ do Årodkowej sekcji i
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc";>wpis
+ o torrc w FAQ</a>, by dowiedzieÄ siÄ, co to znaczy.) PrzejdÅ do Årodkowej sekcji i
 szukaj linii</p>
 
 <pre>
@@ -86,13 +133,12 @@
 adres IP wraz z portem do przekierowywania poÅÄczeÅ na ten wirtualny port.</li>
 </ul>
 
-<p>W tym przykÅadzie ustawimy usÅugÄ ukrytÄ, ktÃra wskazuje na Google. Dodaj wiÄc
- nastÄpujÄce linie do swojego pliku torrc:
+<p>Dodaj nastÄpujÄce linie do swojego pliku torrc:
 </p>
 
 <pre>
 HiddenServiceDir /Library/Tor/var/lib/tor/hidden_service/
-HiddenServicePort 80 www.google.com:80
+HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222
 </pre>
 
 <p>PowinieneÅ zmieniÄ liniÄ HiddenServiceDir tak, by pokazywaÅa na istniejÄcy
@@ -102,20 +148,18 @@
 w miejsce "uÅytkownik". Pod systemem Windows mÃgÅbyÅ wpisaÄ:</p>
 <pre>
 HiddenServiceDir C:\Documents and Settings\username\Application Data\hidden_service\\
-HiddenServicePort 80 www.google.com:80
+HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222
 </pre>
 
-<p>Teraz zapisz zmiany w pliku torrc, zamknij Tor'a i uruchom go ponownie. (SpÃjrz na <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Restarting";>ten
- wpis w FAQ</a> po sposoby ponownego uruchamiania Tor'a.)
+<p>Teraz zapisz zmiany w pliku torrc, zamknij Tor'a i uruchom go ponownie.
 </p>
 
 <p>JeÅli Tor ponownie siÄ uruchomi, to Åwietnie. W innym przypadku coÅ musi byÄ
 Åle. Przejrzyj swÃj torrc w poszukiwaniu literÃwek. Potem sprawdÅ, czy
 masz prawa zapisu do wybranego przez ciebie katalogu. JeÅli ciÄgle nie dziaÅa,
 poszukaj wskazÃwek w logach Tor'a. (Przeczytaj <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs";>ten
- wpis w FAQ</a>, jeÅli nie wiesz jak wÅÄczyÄ lub znaleÅÄ plik z logami.)
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs";>wpis
+ o logach w FAQ</a>, jeÅli nie wiesz jak wÅÄczyÄ lub znaleÅÄ plik z logami.)
 </p>
 
 <p>Gdy Tor siÄ uruchomi, automatycznie utworzy podany katalog HiddenServiceDir
@@ -149,68 +193,10 @@
 </p>
 
 <hr />
-<a id="two"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#two">Krok 2: Zainstaluj lokalnie serwer WWW</a></h2>
-<br />
-
-<p>Teraz gdy juÅ masz dziaÅajÄce usÅugi ukryte w Torze, musisz uruchomiÄ
- lokalnie serwer WWW. Uruchamianie serwera WWW jest skomplikowane,
- wiÄc podamy tu tylko trochÄ podstawowych informacji. JeÅli utkniesz
- lub bÄdziesz chciaÅ zrobiÄ coÅ wiÄcej, znajdÅ znajomego, ktÃry ci pomoÅe.
- Zalecamy instalacjÄ nowego, oddzielnego serwera do usÅugi ukrytej, gdyÅ
- nawet jeÅli juÅ masz jeden zainstalowany, moÅesz juÅ go uÅywaÄ (lub
- pÃÅniej bÄdziesz chciaÅ go uÅywaÄ) do normalnego serwisu WWW.
-</p>
-
-<p>JeÅli jesteÅ na systemie Unix lub OS X i nie przeszkadza ci uÅywanie
- linii poleceÅ, najlepszym sposobem jest instalacja <a
- href="http://www.acme.com/software/thttpd/";>thttpd</a>. Po prostu
- pobierz archiwum tar, rozpakuj je (utworzy siÄ osobny katalog) i uruchom
- ./configure &amp;&amp; make. Potem wykonaj mkdir hidserv, cd hidserv,
- i uruchom "../thttpd -p 5222 -h localhost". PowrÃcisz do wiersza poleceÅ,
- a od tej pory masz uruchomiony serwer WWW na porcie 5222. MoÅesz umieÅciÄ
- pliki dla serwera w katalogu hidserv.
-</p>
-
-<p>JeÅli uÅywasz systemu Windows, moÅesz wybraÄ serwer WWW <a
- href="http://savant.sourceforge.net/";>Savant</a> lub <a
- href="http://httpd.apache.org/";>Apache</a>,
- konfigurujÄc go tak, by podÅÄczaÅ siÄ tylko do komputera, na ktÃrym jest
- zainstalowany (localhost). PowinieneÅ teÅ jakoÅ sprawdziÄ na jakim porcie
- nasÅuchuje, gdyÅ ta informacja przyda siÄ potem.
-</p>
-
-<p>(Powodem, dla ktÃrego serwer powinien dziaÅaÄ tylko lokalnie jest upewnienie
- siÄ, Åe nie jest on dostÄpny z zewnÄtrz. JeÅli ktoÅ mÃgÅby siÄ do niego
- poÅÄczyÄ bezpoÅrednio, mÃgÅby potwierdziÄ, Åe to twÃj komputer oferuje
- tÄ ukrytÄ usÅugÄ.)
-</p>
-
-<p>Po ustawieniu serwera WWW, sprawdÅ, czy dziaÅa: otwÃrz przeglÄdarkÄ i
- przejdÅ pod adres <a
- href="http://localhost:5222/";>http://localhost:5222/</a>, gdzie 5222 jest numerem portu
- wybranym wczeÅniej. Potem sprÃbuj
- umieÅciÄ jakiÅ plik w gÅÃwnym katalogu HTML serwera i sprawdÅ, czy pokazuje
- siÄ on, gdy ÅÄczysz siÄ ze swoim serwerem WWW.
-</p>
-
-<hr />
 <a id="three"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#three">Krok 3: PodÅÄcz serwer WWW do swojej usÅugi ukrytej</a></h2>
+<h2><a class="anchor" href="#three">Krok 3: WskazÃwki dla zaawansowanych</a></h2>
 <br />
 
-<p>Ta czÄÅÄ jest bardzo prosta. Ponownie otwÃrz plik torrc i zmieÅ liniÄ z
- HiddenServicePort z "www.google.com:80" na "localhost:5222".
- Potem <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Restarting";>ponownie
- uruchom Tor'a</a>. SprawdÅ, czy dziaÅa wpisujÄc adres swojej ukrytej usÅugi w przeglÄdarce.
-</p>
-
-<hr />
-<a id="four"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#four">Krok 4: WskazÃwki dla zaawansowanych</a></h2>
-<br />
-
 <p>JeÅli planujesz udostÄpniaÄ swojÄ usÅugÄ przez dÅuÅszy czas, zrÃb kopiÄ
 zapasowÄ pliku private_key.
 </p>