[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9709: Updated zh-cn translation, and made some sentences more read (website/trunk/zh-cn)Author: hanru
Date: 2007-03-02 03:24:29 -0500 (Fri, 02 Mar 2007)
New Revision: 9709

Modified:
   website/trunk/zh-cn/documentation.wml
   website/trunk/zh-cn/download.wml
   website/trunk/zh-cn/index.wml
Log:
Updated zh-cn translation, and made some sentences more readable.

Modified: website/trunk/zh-cn/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/documentation.wml	2007-03-02 05:57:29 UTC (rev 9708)
+++ website/trunk/zh-cn/documentation.wml	2007-03-02 08:24:29 UTC (rev 9709)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9450
+# Based-On-Revision: 9692
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="ææ" CHARSET="UTF-8"
@@ -64,6 +64,8 @@
 <li>
 <a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce éäåè</a>
 çæååæçæåéèååææçéçïéçèäïææäéåèååã
+<a href="http://gmane.org";>gmane.org</a> æ or-announce éäåèç
+<a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>RSS feed</a>ã
 </li>
 <li>
 èåèèå<a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk éäåè</a>äèèï

Modified: website/trunk/zh-cn/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-02 05:57:29 UTC (rev 9708)
+++ website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-02 08:24:29 UTC (rev 9709)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9519
+# Based-On-Revision: 9692
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="äè" CHARSET="UTF-8"
@@ -13,13 +13,12 @@
 éå <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD èåèåå</a>ã
 </p>
 
-<p>åæäåæ Tor æåæåçïèèè<a href="<page donate>">æå Tor éç</a>ã
-</p>
+<p>åæäåæ Tor æåæåçïèèè<a href="<page donate>">æå Tor éç</a>ã</p>
 
-<p>ææççåçææ <b><version-stable></b>ïææçååçææ <b><version-alpha></b>ã</p>
+<p>ææççåçææ <b><version-stable></b>ïææçæèçææ <b><version-alpha></b>ã</p>
 
 <p><b>èé</b> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce éäåè</a>ï
-åæååèååæççåçææïäåååéçïäéèéèçåéäçèïï</p>
+åæååååèååæççåçæçéçïäéèéèçåéäçèïï</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi";>
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
@@ -29,6 +28,10 @@
 <input type="submit" value="èé">
 </form>
 
+<p><a href="http://gmane.org";>gmane.org</a> æä or-announce éäåèç
+<a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>RSS feed</a>ã
+</p>
+
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <thead>
 <tr>
@@ -105,17 +108,17 @@
 <li>
 èéæ <a href="<page mirrors>">Tor çéåççåè</a>ã
 <a href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor";>èäééæäääåäèç BT çå</a>ã
-ääåääè <a href="dist/">Privoxy çææä</a>
-å <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia çææä</a>ã
+ääåääè <a href="dist/">Privoxy çææä</a>å
+<a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia çææä</a>ã
 </li>
 <li>
-æçæä<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures";>åäåäéèèäåççåç FAQ</a>ï
-äåäææçèääèäæäåæääèçæäã
+æç<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures";>åäåäéèèäåçåç FAQ</a>ï
+äåäææçèääèäæäåæäååçæäã
 </li>
 <li>
-æç<a href="<page documentation>#Developers">ååèææ</a>ïåääçäåää
-SVN åå Tor ååäçææçæã
-èææçæèäçæäèäèåäïçèäèçèï
+æç<a href="<page documentation>#Developers">ååèææ</a>ï
+åääçäåää SVN åå Tor ååäçææçæã
+èææèäçæäèäèåäïçèäèçèï
 </li>
 </ul>
 
@@ -125,30 +128,36 @@
 
 <h2>æèçæ</h2>
 
+<p>2007-02-26:
+Tor 0.1.2.8-beta <a
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00224.html";>
+äæäåääåèåæçéèïççååäçãæäççåçæäèä</a>ï
+</p>
+
 <p>2007-02-06:
 Tor 0.1.2.7-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00060.html";>
-äæååçéçéåçåäåäæçïååååäèååä bug äæ</a>ã
+äæååçéçéåçåäåäæçïååååäèååäéèäæ</a>ã
 </p>
 
 <p>2007-01-09:
 Tor 0.1.2.6-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00095.html";>
-äæä 0.1.2.5-alpha äääæåååæç bugs</a>ã
+äæä 0.1.2.5-alpha äääæåååæçéè</a>ã
 </p>
 
 <p>2007-01-06:
 Tor 0.1.2.5-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00087.html";>
 éèæååéåïää NT æåææäãææçïæååçååäåèäååç
-DNS çæåçææïäåäçååäççæå bug äæãæçèäåååæç
+DNS çæåçææïäåäçååäççæåéèäæãæçèäåååæç
 Vidalia 0.0.10</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-12-03:
 Tor 0.1.2.4-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2006/msg00057.html";>
-äæäää bugsãWindows å OS X æçèäåååäæç Privoxy 3.0.6</a>ã
+äæäääéèãWindows å OS X æçèäåååäæç Privoxy 3.0.6</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-10-29:
@@ -164,7 +173,7 @@
 Tor 0.1.2.2-alpha çææ <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2006/msg00147.html";>
 éæèåææåçèèåèïæååçåä ISP âåæâ DNS çåçääèåçååææï
-äåäåå bug äæ</a>ã
+äåäååéèäæ</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-08-27:
@@ -180,25 +189,25 @@
 <p>2006-12-14:
 Tor 0.1.1.26 äæä <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html";>
-äääéçéçæéç bugïæåéçä HttpProxyAuthenticator ééççæ</a>ã
+äääéçéçæéçéèïæåéçä HttpProxyAuthenticator ééççæ</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-11-04:
 Tor 0.1.1.25 äæä <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html";>
-æåççååæåæèæéç bugsïæåäääæåçèåæå</a>ã
+æåççååæåæèæéçéèïæåäääæåçèåæå</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-09-29:
 Tor 0.1.1.24 äæä <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html";>
-æåççååæåæèæéçää bugs</a>ã
+æåççååæåæèæéçääéè</a>ã
 </p>
 
 <p>2006-07-30:
 Tor 0.1.1.23 äæä <a
 href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html";>
-æåçæåååèææèæéç bugsïæåççååææéçèå bugs åääåæççéå bug</a>ã
+æåçæåååèææèæéçéèïæåççååææéçèåéèåääåæççäééè</a>ã
 åæçåæåæéåèåçã
 </p>
 
@@ -217,7 +226,7 @@
 æäèåçä Windows èäåïæçä Vidalia 0.0.5ïæäæåäääæçæç
 Vidalia 0.0.5 ç OS X èäåïMac çæçäæäæåççéïïã
 æåïæäæåäå SUSE æå RPM èäåçææ</a>ã
-æääæååæääæåç Tor æåååèææèæéç bugsã
+æääæååæääæåç Tor æåååèææèæéçéèã
 </p>
 
 <p>2006-05-23:
@@ -231,7 +240,7 @@
 
 <hr />
 
-<p>æåçèåäéè<a href="<svnsandbox>ChangeLog">æææå</a>ã</p>
+<p>æåçèèéè<a href="<svnsandbox>ChangeLog">æææå</a>ã</p>
 
   </div><!-- #main -->
 

Modified: website/trunk/zh-cn/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/index.wml	2007-03-02 05:57:29 UTC (rev 9708)
+++ website/trunk/zh-cn/index.wml	2007-03-02 08:24:29 UTC (rev 9709)
@@ -1,8 +1,8 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9231
+# Based-On-Revision: 9661
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
-#include "head.wmi" TITLE="åçåå" CHARSET="UTF-8"
+#include "head.wmi" TITLE="åååç" CHARSET="UTF-8"
 
 <!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
 <div class="sidebar">
@@ -22,27 +22,24 @@
 
 <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 
-<h2>Tor: åçåå</h2>
+<h2>Tor: åååç</h2>
 
 <p>
-Tor æääååéïåçççåääåäçåæååèååäèçäçååæã
-Tor èååååäç Web æèäååãåæéèãIRCãSSH ååääç TCP åèçåçã
-Toråææääääååï
-èäååäåèååäéæååæååååæãååæäéçäæçæçæçåççåã
+Tor æääååéïåååçççåääååäèçäæåçååã
+Tor èååå Web æèäååãåæéèãIRCãSSH ååäåä TCP åèçåçã
+Tor åææääääååïèäååäåèååäéæååæååååæãååæäéçäæçæçæçåççåã
 </p>
 
 <p>
-Tor ççæææå<a href="<page overview>">æéåæ</a>ï
-æéåææäçåççççèèäï
+Tor ççæææå<a href="<page overview>">æéåæ</a>ïæéåææäçåççççèèäï
 èçèääåèääçååäéçïåäæåääååççäååååçååã
-éäåääççäæèèçåçæååææåçåååççääèï
-<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections";>äæ</a>
-ääéåççæéäçåèçåï
+éäåääçååâæèèçåâçæååææåçåååççääèï<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections";>äæä</a>äåççæåäçåèçæï
 æåçãçèææèèçåäççåèéèäçææãäèäæèéçççã
 </p>
 
 <p>
-Tor çååæéççæççæåååæèèçæååçæçåéèååååã
+Tor çååæéççæççæååæåçäåæèèæååèååååã
 èèè<a href="<page volunteer>">èçäçæé</a>æè<a href="<page docs/tor-doc-server>">èçäçåå</a>ã
 æåèèäïèæäéèèäçéçââåæäççéèååçååïçæç Tor ççäèåäéåã
 </p>
@@ -52,6 +49,9 @@
 
 <ul>
 
+<li>2007å2æ: èæïäçèèéå Tor çäçåèæåçèæåèäääçèèäææï
+Tor éçåççæååå Boulder åæåæäåä<a href="http://blogs.law.harvard.edu/anonymous/2007/02/26/the-rumors-of-our-demise/";>åå</a>ã
+
 <li>2007å1æ: Tor ççççæååéèæåäã
 ååèææåæææçæçæãbug äåãæææéçåäã
 <a href="<page volunteer>">æäéèäçååï</a></li>