[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9895: Polish translation update of website-svn (website/trunk/pl)Author: bogdro
Date: 2007-03-22 15:05:55 -0400 (Thu, 22 Mar 2007)
New Revision: 9895

Modified:
  website/trunk/pl/documentation.wml
  website/trunk/pl/donate.wml
  website/trunk/pl/download.wml
  website/trunk/pl/index.wml
Log:
Polish translation update of website-svn

Modified: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2007-03-21 15:37:30 UTC (rev 9894)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9450
+# Based-On-Revision: 9867
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="UTF-8"
@@ -65,7 +65,11 @@
 <ul>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>Lista mailingowa or-announce</a>
 jest listÄ o maÅym ruchu dla ogÅoszeÅ o nowych wydaniach
- i krytycznych aktualizacjach bezpieczeÅstwa. Wszyscy powinni siÄ zapisaÄ na tÄ listÄ.</li>
+ i krytycznych aktualizacjach bezpieczeÅstwa. Wszyscy powinni siÄ zapisaÄ na tÄ listÄ.
+ Jest rÃwnieÅ
+ <a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>kanaÅ RSS</a>
+ listy or-announce na <a href="http://gmane.org";>gmane.org</a>.
+ </li>
 <li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>Lista or-talk</a>
 jest miejscem, gdzie toczy siÄ wiele dyskusji i gdzie wysyÅamy zawiadomienia
 o wersjach prerelease i release candidates.</li>
@@ -84,8 +88,18 @@
 <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>.</li>
 <li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwaÅ w krÃtkoczasowej anonimowoÅci</b>
 (ciÄgle w postaci szkicu) podaje szczegÃÅy nowszych doÅwiadczeÅ i kierunki:
- <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">wersja
+ <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">szkic
 PDF</a>.</li>
+<li>Nasz wstÄpny projekt jak utrudniÄ wielkim zaporom ogniowym (firewallom)
+ zapobieganie dostÄpowi do sieci Tor jest opisany w
+ <b>projekcie systemu anonimowoÅci odpornego na blokowanie</b>:
+ <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">szkic PDF</a>. MoÅesz
+ takÅe zobaczyÄ <a
+ href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf";>slajdy</a> i <a
+ href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v";>wideo</a>
+ z <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home";>przemÃwienia 23C3</a> Rogera.
+ Chcesz <a href="<page volunteer>#Coding">pomÃc nam to
+ budowaÄ</a>?</li>
 <li><b>Specyfikacje</b> majÄ za zadanie daÄ
 deweloperom doÅÄ informacji, by stworzyÄ kompatybilnÄ wersjÄ Tor'a:
 <ul>
@@ -123,12 +137,13 @@
 liczby serwerÃw Tor'a w rÃÅnych okresach</a>.</li>
 <li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1";>Wykrywacz
  Tor'a</a> prÃbuje zgadnÄÄ, czy uÅywasz Tor'a, czy nie.</li>
-<li>Zobacz stronÄ Xenobite'a <a
- href="https://torstat.xenobite.eu/";>o stanie wÄzÅÃw Tor'a</a>. Te listy
+<li>Zobacz stronÄ Geoff'a Goodell'a o <a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.py";>Statusie
+ sieci Tor</a>, lub stronÄ Xenobite'a <a
+ href="https://torstat.xenobite.eu/";>o stanie wÄzÅÃw Tor'a</a> lub stronÄ
+ NightEffect: <a href="https://nighteffect.us/tns";>Stan sieci Tor</a>. PamiÄtaj, te listy
 mogÄ nie byÄ tak dokÅadne jak te, ktÃrych uÅywa twÃj klient Tor'a, gdyÅ twÃj klient
 pobiera wszystkie wyczerpujÄce katalogi i ÅÄczy je lokalnie.
- Strona NightEffect - <a href="https://nighteffect.us/tns";>Status sieci Tor'a</a> jest
- kolejnÄ stronÄ zawierajÄcÄ te informacje.</li>
+ </li>
 <li>Przeczytaj <a
 href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication";>te
 dokumenty</a> (zwÅaszcza te w ramkach) by szybko nabraÄ pojÄcia o
@@ -147,7 +162,7 @@
     <li>StwÃrz nowy katalog i przejdÅ do niego.</li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
-    <li>Åeby sprawdziÄ gaÅÄÅ utrzymywanych wersji, uÅyj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
+    <li>Åeby sprawdziÄ gaÅÄÅ utrzymywanych wersji, uÅyj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_2-patches</kbd></li>
    </ul><br>
    <b>odcisk palca (hash) certyfikatu HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
   </li>

Modified: website/trunk/pl/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/donate.wml	2007-03-21 15:37:30 UTC (rev 9894)
+++ website/trunk/pl/donate.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9739
+# Based-On-Revision: 9889
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Dary pieniÄÅne!" CHARSET="UTF-8"
@@ -81,8 +81,7 @@
 San Francisco, CA 94110<br />
 </p>
 
-<p>WiÄksze dary sÄ oczywiÅcie bardziej pomocne. Przyjmujemy teÅ <a
-href="http://2827792.e-gold.com/";>e-gold</a>. JeÅli wolisz inny sposÃb
+<p>WiÄksze dary sÄ oczywiÅcie bardziej pomocne. JeÅli wolisz inny sposÃb
 przekazania daru (jak na przykÅad przelew bankowy w stylu europejskim), <a
 href="mailto:donations@xxxxxxxxxxxxxx";>daj nam znaÄ</a>, a my znajdziemy jakieÅ
 rozwiÄzanie.

Modified: website/trunk/pl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download.wml	2007-03-21 15:37:30 UTC (rev 9894)
+++ website/trunk/pl/download.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9519
+# Based-On-Revision: 9872
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
@@ -33,6 +33,79 @@
 <input type="submit" value="Zapisz">
 </form>
 
+<p>Jest rÃwnieÅ <a
+ href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>kanaÅ RSS</a>
+  z listy or-announce na <a
+  href="http://gmane.org";>gmane.org</a>.</p>
+
+  <hr />
+
+  <a id="Warning"></a>
+  <h2><a class="anchor" href="#Warning">Uwaga: Chcesz, Åeby Tor naprawdÄ dziaÅaÅ?</a></h2>
+
+  <p>...to prosimy nie poprzestawaj tylko na instalacji. Musisz zmieniÄ czÄÅÄ
+  swoich zwyczajÃw i przekonfigurowaÄ swoje oprogramowanie!
+  Tor sam z siebie <b>NIE</b> jest wszystkim, czego ci trzeba, by zachowaÄ anonimowoÅÄ.
+  Jest kilka powaÅnych puÅapek, na ktÃre trzeba uwaÅaÄ.
+  </p>
+
+  <p>Po pierwsze, Tor chroni tylko te aplikacje internetowe, ktÃre sÄ skonfigurowane,
+  by swoje dane wysyÅaÄ przez Tor'a &mdash; Tor nie anonimizuje magicznie caÅego
+  ruchu w sieci tylko dlatego, Åe jest zainstalowany. Polecamy przeglÄdarkÄ
+  use <a href="http://www.mozilla.org/firefox";>Firefox</a> z rozszerzeniem <a
+  href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/";>Torbutton</a>.
+  <!-- , and follow <a href="comingsoon">other recommendations for other
+  supported applications</a>. -->
+  </p>
+
+  <p>Po drugie, wtyczki przeglÄdarki takie jak Java, Flash, ActiveX, RealPlayer,
+  Quicktime, wtyczka Adobe PDF, i inne mogÄ zostaÄ zmanipulowane, by zdradziÄ
+  twÃj adres IP. PowinieneÅ raczej odinstalowaÄ swoje wtyczki (wpisz w
+  przeglÄdarce "about:plugins", by zobaczyÄ, co jest zainstalowane) lub zainteresowaÄ siÄ
+  rozszerzeniami <a
+  href="https://addons.mozilla.org/firefox/1237/";>QuickJava</a>, <a
+  href="https://addons.mozilla.org/firefox/433/";>FlashBlock</a> i
+  <a href="http://noscript.net/";>NoScript</a>, jeÅli naprawdÄ potrzebujesz wtyczek.
+  RozwaÅ usuniÄcie rozszerzeÅ, ktÃre pobierajÄ wiÄcej informacji o stronach, ktÃre
+  wpisujesz (jak na przykÅad Google Toolbar), jako Åe mogÄ one omijaÄ Tor'a i
+  wysyÅaÄ niepoÅÄdane informacje. NiektÃrzy ludzie wolÄ uÅywaÄ dwÃch przeglÄdarek
+  (jednej dla Tor'a, drugiej do niebezpiecznego przeglÄdania sieci).
+  <!-- You may even want to use a text browser, such as <a
+  href="http://lynx.browser.org/";>lynx</a> when you are using Tor. -->
+  <!-- You may also find
+  <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/722/";>NoScript</a> and <a
+  href="https://addons.mozilla.org/firefox/1865/";>AdBlock</a> helpful. -->
+  </p>
+
+  <p>Po trzecie, strzeÅ siÄ ciasteczek: jeÅli kiedykolwiek zdarzy ci siÄ
+  przeglÄdaÄ sieÄ bez Tor'a i Privoxy, a jakaÅ strona przyÅle ci ciasteczko,
+  to ciasteczko to moÅe identyfikowaÄ ciÄ nawet wtedy, gdy ponownie
+  zaczniesz uÅywaÄ Tor'a. PowinieneÅ okresowo usuwaÄ ciasteczka. Rozszerzenie <a
+  href="https://addons.mozilla.org/firefox/82/";>CookieCuller</a> moÅe pomÃc
+  w ochronie ciasteczek, ktÃrych nie chcesz straciÄ.
+  </p>
+
+  <p>Po czwarte, Tor anonimizuje ÅrÃdÅo przesyÅanych informacji i szyfruje wszystko
+  wewnÄtrz sieci Tor'a, ale <a
+  href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers";>nie moÅe
+  szyfrowaÄ danych miÄdzy sieciÄ Tor'a a punktem docelowym.</a>
+  JeÅli wysyÅasz prywatne informacje, powinieneÅ wkÅadaÄ w ich ochronÄ tyle wysiÅku,
+  ile normalnie byÅ wkÅadaÅ w normalnym, przeraÅajÄcym internecie &mdash; uÅywaj SSL
+  lub innego protokoÅu uwierzytelniania i szyfrowania nadawca-odbiorca.
+  </p>
+
+  <p>Po piÄte, Tor powstrzymujÄc ludzi atakujÄcych twojÄ sieÄ lokalnÄ od poznania lub
+  wpÅywu na punkt docelowy wysyÅanych informacji, otwiera nowe ryzyka: zÅoÅliwe
+  lub Åle skonfigurowane wÄzÅy wyjÅciowe Tor'a mogÄ wysÅaÄ ciÄ na zÅÄ stronÄ lub
+  nawet wysÅaÄ ci aplety Java wyglÄdajÄce jak pochodzÄce z zaufanych domen.
+  </p>
+
+  <p>BÄdÅ mÄdry i ucz siÄ dalej. Zrozum, co oferuje Tor, a czego nie oferuje.
+  Ta lista puÅapek nie jest kompletna i potrzebujemy twojej pomocy w
+  <a href="<page volunteer>#Documentation">identyfikowaniu i dokumentowaniu
+  wszystkich spraw</a>.
+  </p>
+
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <thead>
 <tr>
@@ -127,8 +200,33 @@
 
 <a id="ChangeLog"></a>
 
-<h2>Wydania testowe</h2>
+<a id="Testing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Testing">Wydania testowe</a></h2>
 
+<p>2007-03-16:
+  Tor 0.1.2.11-rc i 0.1.2.12-rc <a
+  href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00232.html";>naprawiajÄ
+  waÅny bÅÄd, ktÃry mÃgÅ spowodowaÄ, Åe serwer wpadnie w nieskoÅczonÄ pÄtlÄ</a>.
+  </p>
+
+  <p>2007-03-08:
+  Tor 0.1.2.10-rc <a
+  href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00143.html";>ponownie
+  polepsza dziaÅanie pod Windows</a>.
+  </p>
+
+  <p>2007-03-02:
+  Tor 0.1.2.9-rc <a
+  href="http://archives.seul.org/or/talk/Mar-2007/msg00004.html";>ponownie
+  polepsza dziaÅanie pod Windows i naprawia kilka innych bÅÄdÃw</a>.
+  </p>
+
+  <p>2007-02-26:
+  Tor 0.1.2.8-beta <a
+  href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00224.html";>naprawia
+  kilka bÅÄdÃw powodujÄcych pad programu i dalej oczyszcza sprawy. ZbliÅamy siÄ!</a>
+ </p>
+
 <p>2007-02-06:
 Tor 0.1.2.7-alpha <a
 href="http://archives.seul.org/or/talk/Feb-2007/msg00060.html";>znacznie uÅatwia
@@ -182,7 +280,8 @@
 
 <hr />
 
-<h2>Wydania stabilne</h2>
+<a id="Stable"></a>
+ <h2><a class="anchor" href="#Stable">Wydania stabilne</a></h2>
 
 <p>2006-12-14:
 Tor 0.1.1.26 naprawia <a
@@ -247,3 +346,4 @@
  </div><!-- #main -->
 
 #include <foot.wmi>
+

Modified: website/trunk/pl/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/index.wml	2007-03-21 15:37:30 UTC (rev 9894)
+++ website/trunk/pl/index.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9231
+# Based-On-Revision: 9661
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl, gooseondaloose /at- msn.com, laszpio -at$ gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="AnonimowoÅÄ on-line" CHARSET="UTF-8"
@@ -60,6 +60,9 @@
  <h2><a class="anchor" href="#News">NowoÅci</a></h2>
 
  <ul>
+ <li>Luty 2007: Projekt Tor i UColo/Boulder
+ <a href="http://blogs.law.harvard.edu/anonymous/2007/02/26/the-rumors-of-our-demise/";>odpowiadajÄ</a>
+ na niedawnÄ burzÄ o dokumencie opisujÄcym potencjalnÄ strategiÄ ataku na Tor'a.
 <li>styczeÅ 2007: SieÄ Tor urosÅa do setek tysiÄcy uÅytkownikÃw. Deweloperzy nie sÄ w stanie pracowaÄ
 	na wszystkim - dodawaniem nowych funkcji, poprawÄ bÅÄdÃw i pracami nad dokumentacjÄ.
 	<a href="<page volunteer>">Potrzebujemy Twojej pomocy!</a></li>