[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9896: new zh-ch volunteer page, use two more appropriate words for (website/trunk/zh-cn)Author: hanru
Date: 2007-03-23 07:48:37 -0400 (Fri, 23 Mar 2007)
New Revision: 9896

Added:
   website/trunk/zh-cn/volunteer.wml
Modified:
   website/trunk/zh-cn/download.wml
Log:
new zh-ch volunteer page, use two more appropriate words for the warning section of download page
(note: in volunteer page, the link TorFAQ#China should be TorFAQ#BlockingResistance)

Modified: website/trunk/zh-cn/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
+++ website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-23 11:48:37 UTC (rev 9896)
@@ -82,8 +82,8 @@
 çèïåäèæåäååçãååç Java åçååéçäã
 </p>
 
-<p>çåäãååäãæç Tor èæäääãäèæäääãääèäåèééçåèåäåæï
-æäéèäåå<a href="<page volunteer>#Documentation">çèææééåäåææ</a>ã
+<p>äçäãååäãæç Tor èæäääãäèæäääãääèäåèééçåèåäåæï
+æäéèäåå<a href="<page volunteer>#Documentation">çèææééåæåææ</a>ã
 </p>
 
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">

Added: website/trunk/zh-cn/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/volunteer.wml	2007-03-22 19:05:55 UTC (rev 9895)
+++ website/trunk/zh-cn/volunteer.wml	2007-03-23 11:48:37 UTC (rev 9896)
@@ -0,0 +1,215 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 9886
+# Last-Translator: peihanru AT gmail.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="åæè" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+<h2>ääæääéåäåçä:</h2>
+<ol>
+<li>èèè<a href="<page docs/tor-doc-server>">èèäåæåå</a>åå Tor ççæéã</li>
+<li>åèäçæåïèääèèæååãèääèèéåæåãèääåèääçæåã</li>
+<li>æäæååæèåäèååãåæäèå Tor ççæï
+è<a href="<page donate>">èääæéæåäææ Tor çåçåå</a>ã
+åæäèçéääéèéäååçååãéæåççãäçåæåäççïææäåèääã</li>
+</ol>
+
+<a id="Usability"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Usability">ææåç</a></h2>
+<ol>
+<li>æäéèåçåæææ DNS èæïèæïåæäæèååæïDNS èæåääæéçæåççåèã
+ïäåçèçæåæåäåççååäç SOCKS äçäåèèä DNS èæãï</li>
+<ul>
+<li>æäéè<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TSocksPatches";>åç
+æäææç tsocks èä</a>åçæääæçåæãåæäéèïæäåæäçéã</li>
+<li>æäåèäè Dug Song çâdsocksâçåïäåäæåæåäç Tor ç <i>mapaddress</i> åäï
+èææäåäçæèèæåå Tor åéäèæçæäæéã</li>
+<li>æäéèäæäç <i>torify</i> èæææåèçæ tsocks èæ dsocksïåæååèçåäã
+èæèæåççäåäçæåïäèèåæååääéåçäçæåçåäääã</li>
+</ul>
+<li>èèæååçåæèåèæäääæåäåäçæäæéæéåäçéçïååäçæéæéååäçéçã
+æäåååääèæéè <a href="<page gui/index>">Tor æåæå</a>äæååéåïèäææäçåå Torã
+äèååäéè cron åçïäèååääçäçååéåçæååæïèçåæåèæååçææïã
+æèèäæäåääåïæäåæåçä <a href="<svnsandbox>contrib/">contrib/</a>ï
+èæ <a href="<page gui/index>">Tor ååçæçéçè</a>çäääéçéçã
+  <!-- We have a good script to adjust stuff now, right? -NM -->
+</li>
+<li>Tor èå<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ChooseEntryExit";>ä
+Tor ççäéæçåçååèç</a>ïäæäååèåæåääåååèåæéïèååçååèçïã
+ææåæçåææäåèå Blossom ççåïåæåèèää Blossom åæçèååååèåèäçå
+ïéè Tor åææçåïïææ <tt>.country.blossom</tt> äæåïååèåçäã</li>
+<li>èååçäçææïåææäèçåäåæèæäå Tor æåååçäççååã
+åæåèéççççååèææåæåäã
+äåçæïåçèäåèççåçåæäåææçææåéè Google åçääçåååã
+èäåäååéçåïæäæåäååæåï</li>
+</ol>
+
+<a id="Documentation"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Documentation">ææ</a></h2>
+<ol>
+<li>æäåèåæ Tor ççæææçç javascriptãjavaãactivexãflash ççï
+äääæäååçåæåçååèãææäçæèéèçééçæäåïæå Firefox ç NoScriptïï
+èçééååæääï</li>
+<li>æèååä Privoxy ææåèçãä Firefox 1.5+ äççäæåæäåï
+æäåèåææä Privoxy æïTor èåååã</li>
+<li>èåå Matt Edman ååäç Tor æååââ<a href="http://vidalia-project.net/";>Vidalia</a>
+çææåäçæåã</li>
+<li>èäåååèèéçäç Tor ç<a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>çååè</a>ã</li>
+<li>æäéèæåçæææèåæææèæåéè Tor åéãtsocksïLinuxïãdsocksïBSDïå
+freecapïWindowsïçäåæäéçåéïäæåäçæäçæç TransPort çæã</li>
+<li>æäæäå<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms";>ä
+Tor æåçåèæçççå</a>çåéåèãååäæåäåäææççïèååæäæèååääççæã</li>
+<li>åååçéäææçèæåäèèãåæäæåèïèéè<a href="<page translation>">çèæå</a>ã
+æäèéèæäçæçæçæååèãæèåçåèçèââèè<a
+href="<page translation-status>">çèçææå</a>ã</li>
+<li>Can somebody walk us through whether we want to go the
+<a href="http://www.cacert.org/";>cacert</a> route for our
+SSL <a href="<page documentation>#Developers">SVN repository?</a></li>
+</ol>
+
+<a id="Coding"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Coding">ççäèè</a></h2>
+<p>æåèä <a href="http://code.google.com/soc/";>Google Summer of Code</a>
+ä Tor äèåäåïååäã<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SummerOfCode";>éèæå Tor ä GSoC</a>ï
+ççäåäéåääææåèã</p>
+<ol>
+<li>Tor æååå Windows XP äåäåäåãå Windows ååïTor äçæåç <tt>select()</tt> ççèçï
+èåæääçééæäççéãèæåçäääçååç Tor æåååäèååéçççååï<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/WindowsBufferProblems";>åè
+ççæäçåäèåæ</a>ãæäæèåèäçéå IOïoverlapped IOïã
+äçèååæææä <a href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/";>libevent</a>
+åäå Windows ääçéå IO èäæ select()ïçåèæ Tor ääçæç libevent æåã</li>
+<li>åä Tor æååéèååèååäæåççæääååïcellïïçåç Tor æååæçääçå
+åæèåååçååãæäéèæåçåååçææååäæçåææåçåã
+äèåèææ Linux åæççåèèæåçæåïåèååççåååæèæèäææäççåï</li>
+<li>æäéèääåæçäåççæåçâèæäå Tor ååæååïexit serverïç IP åååïâèçééã
+ååèæäåççéïåæää Web çéåää DNSBL æåççéãåæää Tor çåäæçæååäï
+èæäææççåãææçæçæåéææäæèäçåïçåçééåèæâèæäåèåäæç
+IP ååïçåéåç Tor ååæååç IP åååïâDNSBL çéåèæåéææåæçææèï
+æäçåçääèæççæãåæåèåäåæèæääååèçïåççåçåå IP åååæåäã<a
+href="<svnsandbox>doc/contrib/torbl-design.txt">éèæå</a>ã</li>
+<li>åèæäå LiveCDïåæææç TorãPolipo æ PrivoxyãFirefoxãGaim+OTR ççèååã
+æäéææïéåæäççåéææåèååçææïèæååäååèååæååååååæï
+åæææåäåæäçæçåæïèæååääå AnonymOS éæåååèååã
+åæ CD éååéäåååç CD ääèçåæåäã</li>
+<li>ä LiveCD çåïæäåèä Tor åææçååäääååçïçèäïäååææç USB éåã
+èéçåéäååäååéäéçæååçãäèäéææåææåäçæåæã</li>
+<li>æäééç Tor åååçââåå <a href="http://vidalia-project.net/";>Vidalia</a>ï
+éèåæéçåååäã</li>
+<li>æäéèæåååæåæäç<a href="<page documentation>#DesignDoc">æåéèè</a>ã
+åæååèèãäæ Tor çèåéåãèæ <a href="http://vidalia-project.net/";>Vidalia</a>
+ääåæææçæäåèåéçåäã</li>
+<li>æäéèääçæçäçæææçççåççæééèæåïtraffic confirmation attackïã
+èåççäåääåääçåçäçåæææääççèââæèèçæååæåï
+æèääæåææéåææãæäèåæåääæææåææçãèååæçäçåï
+äæääéçäååçååçççæåïèäæåèåæçççãæç<a href="#Research">äé</a>åä
+éèæåçççæéççèââèçéåïåæèääååæäæèääèåååäçæåçèæäã</li>
+<li>æäéèå <a href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/";>Polipo</a> å
+<a href="http://www.privoxy.org/";>Privoxy</a> çèéççãèèä Tor çååïPolipo
+çåèååååïçèå Linux å Windows äæäæçåïäæçåïPolipo æçåççççä Privoxy
+çææåèæåïååçååïæå Windowsïæääçåææéçééåï</li>
+<li>åäéççåïäææååçæ <a
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/";>Polipo</a> äåå Windows
+äèçåèææçèèåï</li>
+<li>æäéèääåååçæèææãæäæååæèïäåèæèæääèæåååäïåèåå Tor
+ççïäçäææéåéèèåéåååäã</li>
+<li>åå Mike Perry æèäç <a href="http://tor.eff.org/svn/torflow/";>TorFlow</a>ï<a
+href="http://tor.eff.org/svn/torflow/TODO";>TODO</a>ïïTorFlow
+æäääç <a href="http://tor.eff.org/svn/torctl/doc/howto.txt";>Tor æååè</a>ç python åï
+åçäçææç Tor äåçäåçæååççèïcircuitsïïçåæèæèååèææååã</li>
+<!--
+<li>Right now the hidden service descriptors are being stored on just a
+few directory servers. This is bad for privacy and bad for robustness. To
+get more robustness, we're going to need to make hidden service
+descriptors even less private because we're going to have to mirror them
+onto many places. Ideally we'd like to separate the storage/lookup system
+from the Tor directory servers entirely. The first problem is that we need
+to design a new hidden service descriptor format to a) be ascii rather
+than binary for convenience; b) keep the list of introduction points
+encrypted unless you know the <tt>.onion</tt> address, so the directory
+can't learn them; and c) allow the directories to verify the timestamp
+and signature on a hidden service descriptor so they can't be tricked
+into giving out fake ones. Second, any reliable distributed storage
+system will do, as long as it allows authenticated updates, but as far
+as we know no implemented DHT code supports authenticated updates.</li>
+-->
+<li>Tor 0.1.1.x åååççæååå OpenSSL çäåçåéåçææãäæäææäååèèæèã
+æäæææèçååèæäçæåäåï</li>
+<li>å Tor æè<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing";>âfuzzâ</a>ååæèã
+çèææäéèçåç fuzzing åãääèååèïæäåèåääèååæççæï</li>
+<li>Tor äç TCP äèææïäç TLS ååèæãèçèèäéèçåï
+äåæåçääææåçäååäåèäæèæäçææååçåæïåèæåçæäåèææ TCP æã
+æäååä<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP";>æä
+äääèäèèäç UDP äèççç</a>ïèäççèåèåãæäèæåäää <a
+href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/100-tor-spec-udp.txt">Tor å UDP çèæèæ</a>ââåæ
+ääåæéäïèåèæäã</li>
+<li>æäçåååèçå IPv6 çææåäèãåæäéååæ IPv6ïæèèäèéçæã</li>
+<li>åäéèäéæåèï<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/roadmap-2007.pdf">Tor
+ååçèå</a>éæçæåäæã</li>
+<li>æåèéåçäæåçäæïæåæäéèåïèåæäèçã</li>
+</ol>
+
+<a id="Research"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Research">çç</a></h2>
+<ol>
+<li>ççæçæåïwebsite fingerprinting attackïïååæçäçéççïäèåäçééï
+åäæäççèåäçåçâæçâãçåèå Tor åæççæéãåäçååäæææææï
+äåèåååçæåéäççääæåèéåääïåæäèéçççæåååäïãéåï
+èçæååçæç Tor ççäåææïçåååæçæåææïäåïæäåäæ Tor çååååä
+512 åèåæ 1024 åèïæäåäéçå <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#timing-fc2004";>defensive dropping</a>
+èæçååïpaddingïææïæèæäåäåååèãèäææäæææçååïåæäçæåäï
+äææåçæåååçæïéçæçåéçèéæåïäæææçååï</li>
+<li>çåççæééèæåïend-to-end traffic confirmation attackïïéèèå Alice çå Bob
+çæéïæäèå<a href="http://freehaven.net/anonbib/#danezis:pet2004";>æèæéçå
+åèåæäåèååæçäæ</a>ãçåäæ Tor æèçååæåæåååääæåäèçæåéæèèéã
+éåïäåççæèæåïææéèåååçååçæéæèçèäèèäïèäææïåäèäèååïè
+åçæååïæäæéååïtraffic paddingïææéæåïtraffic shapingïæææåäæææååï</li>
+<li>èçååæåïrouting zones attackïïçååæçæçå Alice äååèçïåååèçä Bobï
+äéçççèåçäæåäçåæéèãäåéäïèåäéèèåèæççïautonomous systemsïASesïï
+<a href="http://freehaven.net/anonbib/#feamster:wpes2004";>åää AS åæåçåååèåå
+ååèåçæååäçè</a>ãäåçæïççéæ AliceãååãååãBob åèæåéçï
+æäéèäèæä Internet èçåååååæèèèèæçæäãæåååèçèäææåï
+äåéååä /8 ççäç IP ååï</li>
+<li>åäæååçäçåææçççééèèäææçèçéæäéæçèçéæçæèãStephen Rollyson
+ç<a href="http://swiki.cc.gatech.edu:8080/ugResearch/uploads/7/ImprovingTor.pdf";>èæ</a>èèä
+åäåäâèåâååååçæåäæåçåæçéæãèäæçéèæåçåäåæèï
+äçäåéåæåæã</li>
+<li>åæååçååéåçæïå cable æ DSLïTor äèååååäãèæåä Tor
+åæäèäéæäåç TCP èæïåæèåçæææååèèèåçææäåäïTCP
+çåææååääåèääæèåèåæãäè Tor èèåèææååæåäåèåèåææåï
+ååèåçæææéåéçïæèèæäçéåââéåææïæäåéæäçäåçéçï
+æææéåçèååäåïéäéçïéåãæäéèåçççéçäåææèäææï
+åååèèèååæïåä/æèæäéèäèæèäéççåïèäæåæäéæèè UDP äèã</li>
+<li>ääçåçèéæéåæåãæäçåçèèèäåäåéçæåïäèæäåèåè
+ååååèäæååååçæåçåïèäææåäæ <a
+href="http://www.psc.edu/networking/projects/hpn-ssh/theory.php";>ssh ååéèé</a>äèçäéã
+æäéèèäãéèèæïåæçæäéçèïäèäæäæååçååã</li>
+<li>äääèåäåçæäåæèèèäç Tor èäèääååçéçååéï
+æäéèæäçæåæèåæåääçäçæååèäåæåçäãæäèèææäç Tor åæçååçéï
+ååçäéæääâTor for Freedomâæéïçåæéäåäçæåäæåääçåï
+ä Tor ççäèåååè/ççææãïåååè/ççääääæéçèæïäääæääæçéé
+åäåääæååèçãïäææäæææèæååèäåæèçåèääçèåçæåååçæäåæèèï
+åääèååäççéçåææåéååäåïèäèéè human-trust äççåäã
+èéèæäç<a href="<page documentation>#DesignDoc">åæçæåéèèææ</a>å
+èäééç <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#BlockingResistance";>FAQ
+æç</a>ïçåéè <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Communications_20Censorship";>anonbib
+çæååæéå</a>ã</li>
+<li>Tor çèäæåçäèïåæçèäæäèåäääæææåçäèéåïääæææåçäèéåïççã
+èçäåäéåäèæäåæåååäèçééåææææåääãäæåæèäèæäæææéæååçï
+äæäçåçéèæççèåèåéèäèïåäçåæéãæäéèæèèçææçæèäååã</li>
+<li>æçæåïDoSïTor æååæçåæåååäéãåæçééïpuzzlesïææçççæåï
+èæääåäçåçææïåæåäèååçæç Tor åèåæåäã</li>
+</ol>
+
+åæäåäääääçååäèåïè<a href="<page contact>">åèæä</a>ï
+
+  </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
+