[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]

[or-cvs] r9878: Updated zh-cn docs page. (website/trunk/zh-cn)Author: hanru
Date: 2007-03-19 07:40:35 -0400 (Mon, 19 Mar 2007)
New Revision: 9878

Modified:
  website/trunk/zh-cn/documentation.wml
  website/trunk/zh-cn/download.wml
Log:
Updated zh-cn docs page.

Modified: website/trunk/zh-cn/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/documentation.wml	2007-03-19 10:49:22 UTC (rev 9877)
+++ website/trunk/zh-cn/documentation.wml	2007-03-19 11:40:35 UTC (rev 9878)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9692
+# Based-On-Revision: 9867
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="ææ" CHARSET="UTF-8"
@@ -20,79 +20,60 @@
 <a id="Support"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Support">èåææ</a></h2>
 <ul>
-<li>
-<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ";>Tor ææåèéé Wiki</a> åèæäéååæçåæã
-<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>âTor åïTorifyingïâåçåççåçæå</a>äåèççã
-ïåçæäçç Wiki äååçäååçåçæïä Tor çååèå Wiki çååäèæèäãï
-</li>
-<li>
-<a href="<page faq-abuse>">æçåèéé</a>æéäèè Tor æååïçääïèèèçäèééã
-</li>
-<li>
-<a href="<page eff/tor-legal-faq>">Tor æååèéé</a>ç EFF çååæåã
-åçççæçåääåçåå Tor éçæååçääæåééçæåã
-</li>
-<li>
-<a href="<page tor-manual>">æå</a>åääææåäæåå
-<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc";>éçæäïtorrcï</a>çéçæçã
-æääæä <a href="<page tor-manual-dev>">Tor ååçæçæå</a>ã
-</li>
-<li>
-Tor çæä <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Tor Wiki</a> èçäèääåçæçååïèååççåï
-</li>
-<li>
-Tor IRC ééïäçæãæååèèèãååèååïää <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on irc.oftc.net</a>.
-</li>
-<li>
-æäæää <a href="http://bugs.noreply.org/tor";>bug èèççïbugtrackerï</a>ã
-åæäåçäää bugïååæåèèäåæç bugïèéåéè
-<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing";>åäæäää Tor bug</a>ï
-çåå bug èèççéåèæäååèåçäæã
-ïåæäç bug æåä Privoxyïæèåæåäåççåçïèäèæäåæäç bug èèççéãï
-</li>
-<li>
-åè<a href="#MailingLists">äé</a>ç or-talk éäåèã
-</li>
-<li>
-æåïèæè<a href="<page contact>">èç Tor éé</a>ã
-</li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ";>Tor
+ææåèéé Wiki</a> åèæäéååæçåæã<a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO";>âTor åïTorifyingïâ
+åçåççåçæå</a>äåèççãïåçæäçç Wiki äååçäååçåçæï
+ä Tor çååèå Wiki çååäèæèäãï</li>
+<li><a href="<page faq-abuse>">æçåèéé</a>æéäèè Tor æååïçääï
+èèèçäèééã</li>
+<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Tor æååèéé</a>ç EFF çååæåã
+åçççæçåääåçåå Tor éçæååçääæåééçæåã</li>
+<li><a href="<page tor-manual>">æå</a>åääææåäæåå<a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc";>éçæäïtorrcï</a>çéçæçã
+æääæä <a href="<page tor-manual-dev>">Tor ååçæçæå</a>ã</li>
+<li>Tor ççæä <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Tor Wiki</a>
+èçäèääåçæçååïèååççåï</li>
+<li>Tor IRC ééïäçæãæååèèèãååèååïää
+<a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on irc.oftc.net</a>ã</li>
+<li>æäæää<a href="http://bugs.noreply.org/tor";>éèèèççïbugtrackerï</a>ã
+åæäåçäääèäéèïååæåèèäåæçéèïèéåéè<a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing";>åäæäää Tor éè</a>ï
+çååéèèèççéåèæäååèåçäæã
+ïåæäåççéèæåä Privoxyãæèåæåäåççåçïèäèæäåæäçéèèèççéãï</li>
+<li>åè<a href="#MailingLists">äé</a>ç or-talk éäåèã</li>
+<li>æåïèæè<a href="<page contact>">èç Tor éé</a>ã</li>
 </ul>
 
 <a id="MailingLists"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#MailingLists">éäåèäæ</a></h2>
 <ul>
-<li>
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce éäåè</a>
-çæååæçæåéèååææçéçïéçèäïææäéåèååã
-<a href="http://gmane.org";>gmane.org</a> æ or-announce éäåèç
-<a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>RSS feed</a>ã
-</li>
-<li>
-èåèèå<a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk éäåè</a>äèèï
-æääåäééçéååçæïprereleaseïååéååçæïrelease candidateïã
-</li>
-<li>
-<a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev éäåè</a>äååèäçïéçåäã
-</li>
-<li>
-ååèäèäå <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/";>cvs commits</a> èäåèæåèã
-</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/";>or-announce
+éäåè</a>çæååæçæåéèååææçéçïéçèäïææäéåèååã<a
+href="http://gmane.org";>gmane.org</a> æ or-announce éäåèç
+<a href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce";>RSS feed</a>ã</li>
+<li>èåèèå<a href="http://archives.seul.org/or/talk/";>or-talk éäåè</a>äèèï
+æääåäééçéååçæïprereleaseïååéååçæïrelease candidateïã</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/";>or-dev éäåè</a>äååèäçïéçåäã</li>
+<li>ååèäèäå <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/";>cvs commits</a>
+èäåèæåèã</li>
 </ul>
 
 <a id="DesignDoc"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">èèææ</a></h2>
 <ul>
-<li>
-æäå<b>èèææ</b>ïååä Usenix Security 2004ïäçåä Tor èèçççååååæï
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> å
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a> çæã
-</li>
-<li>
-æäåççåä<b>äåæååçææ</b>çèæïäçæèçïæèæçéåççæåçèçåèï
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF</a> çæã
-</li>
-<li>
-<b>èæèæ</b>çççæäååèæäæå Tor çååçææäåèçäæï
+<li>æäå<b>èèææ</b>ïååä Usenix Security 2004ïäçåä Tor èè
+çççååååæï<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> å
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a> çæã</li>
+<li>æäåççåä<b>äåæååçææ</b>çèæïäçæèçïæèæçéåççæåçèçåèï<a
+href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF èç</a>ã</li>
+<li>æäå<b>æåéçååçççèè</b>äæèääååéçåéäéæèé Tor
+çççåæèèï<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">PDF èç</a>ã
+ääåèç Roger <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home";>23C3 èæ</a>ç<a
+href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf";>åçç</a>å<a
+href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v";>èé</a>ã
+æ<a href="<page volunteer>#Coding">ååæäæåå</a>åï</li>
+<li><b>èæèæ</b>çççæäååèæäæå Tor çååçææäåèçäæï
 <ul>
 <li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Tor äèæèæ</a>
 (äå <a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">ååäç v2 èæèæèç</a>)</li>
@@ -102,44 +83,31 @@
 <li><a href="<svnsandbox>doc/spec/path-spec.txt">Tor èåéæèæèæ</a></li>
 <li><a href="<svnsandbox>doc/spec/address-spec.txt">Tor äççæäæå</a></li>
 <li><a href="<svnsandbox>doc/spec/version-spec.txt">Tor çææåçåä</a></li>
+</ul></li>
+<li>æç Roger å <a href="http://whatthehack.org/";>What the Hack (WTH)</a>
+Tor èæç<a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf";>åççïPDFï</a>å<a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent";>èéïtorrentï</a>ã
+æääæä WTH éåæåèæç<a href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf";>åçç</a>å<a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent";>èé</a>ã</li>
 </ul>
-</li>
-<li>
-æç Roger å <a href="http://whatthehack.org/";>What the Hack (WTH)</a>
-Tor èæç<a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf";>åççïPDFï</a>å
-<a href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent";>èéïtorrentï</a>ã
-æääæä WTH éåæåèæç<a href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf";>åçç</a>å
-<a href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent";>èé</a>ã
-</li>
-</ul>
 
 <a id="NeatLinks"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Neat Links</a></h2>
 <ul>
-<li>
-Tor çæä <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Tor Wiki</a> èçäèääåçæçååïèååççåï
-</li>
-<li>
-<a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/";>éå Wiki</a> æäéåæåæåçææäåçååã
-</li>
-<li>
-<a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms";>äåè
-åæä Tor äèäççææçåçääåè</a>ã
-</li>
-<li>
-<a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/";>Weasel çéæéååç
-Tor æååæççæçå</a>ã
-</li>
-<li>
-ææ Xenobite ç <a href="https://torstat.xenobite.eu/";>Tor èççæéé</a>ã
-èäåèåèåäç Tor åæçæäççææååïåääçåæçååææçæåçåï
-åæååååäã
-NightEffect <a href="https://nighteffect.us/tns";>Tor çççæ</a>ææäèäæçåääééã
-</li>
-<li>
-éè<a href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication";>èäèæ</a>
-ïååææåçèæïïäèååéäéåçææèåã
-</li>
+<li>Tor ççæä <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter";>Tor Wiki</a>
+èçäèääåçæçååïèååççåï</li>
+<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/";>éå Wiki</a> æäéåæåæåçææäåçååã</li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms";>äåèåæä
+Tor äèäççææçåçääåè</a>ã</li>
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/";>Weasel çéæéååç
+Tor æååæççæçå</a>ã</li>
+<li>æç Geoff Goodell ç <a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.py";>Tor
+çççæ</a>ééïæ Xenobite ç <a href="https://torstat.xenobite.eu/";>Tor èççæéé</a>ï
+æ NightEffect ç <a href="https://nighteffect.us/tns";>Tor çççæ</a>ééã
+èææèäåèåèåäç Tor åæçæäççææååïåääçåæçèåææçæåçåï
+ååæååååäã</li>
+<li>éè<a href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication";>èä
+èæ</a>ïååææåçèæïïäèååéäéåçææèåã</li>
 </ul>
 
 <a id="Developers"></a>
@@ -154,7 +122,7 @@
     <li>æåääçååèå</li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
     <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
-    <li>çåçæåæïäç<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
+    <li>çåçæåæïäç<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_2-patches</kbd></li>
    </ul><br>
    <b>HTTPS èäæç:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
   </li>

Modified: website/trunk/zh-cn/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-19 10:49:22 UTC (rev 9877)
+++ website/trunk/zh-cn/download.wml	2007-03-19 11:40:35 UTC (rev 9878)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9692
+# Based-On-Revision: 9872
 # Last-Translator: peihanru AT gmail.com
 
 #include "head.wmi" TITLE="äè" CHARSET="UTF-8"